Skrifgebruik en Skrifbeskouing

AflaaiButtonsPDF

Die Bybel neem in die NG Kerk as gereformeerde kerk ʼn baie belangrike plek in. Toe ons oor ons gereformeerde identiteit gepraat het (Verslag van 2007), het ons beklemtoon dat die wesensvraag van Luther (Waar kry ek ʼn genadige God?) steeds vir ons in die sentrum staan. Ons identiteit beskryf ons deur die vraag van Luther te beantwoord, en dit is dan dat die Bybel onmisbaar is.

Die Bybel is vir ons belangrik omdat die genadige God sentraal staan.

Wanneer ons kyk wat ons in die verlede daaroor gesê het, kan dit help om verwarring oor die saak op te klaar en as stimulus te dien om lidmate te laat deelneem aan die kerk se besinning oor die manier waarop die Bybel se gesag funksioneer. Wanneer daar diep meningsverskil in die kerk ontstaan oor sake soos die vrou in die amp, die onderhouding van die sabbat al dan nie of, soos nou onlangs, selfdegeslagverhoudings, kan dit dikwels na verskille in Skrifgebruik teruggevoer word. In die gesprek oor Skrifgesag en Skrifgebruik moet deeglik kennis geneem word van die resultate van die navorsing in die teologie omdat die implikasies van die onlangse ontwikkelings nie geïgnoreer kan word nie. Wat jy hier lees, is nie ʼn vakwetenskaplike artikel nie, maar eerder ʼn gespreksdokument aan die adres van die gemeente. Vir die sinvolle gesprek oor Skrifgesag en Skrifgebruik is ten minste die volgende temas van belang.

1. Verskuiwings oor tyd heen

2. Insigte oor die verstaansproses

3. Die eietydse gesprek

4. Die amptelike besinning in die kerk